Direct naar de inhoud

Thema: Fraudebestrijding

Fraudebestrijding

Fraude bestrijden door samen te werken

CD&V legt op vlak van fraudebestrijding de nadruk op de samenwerking (tussen administraties, controlediensten, politie en justitie) en informatie-uitwisseling tussen de verschillende administraties, met respect voor de persoonlijke levenssfeer.

CD&V streeft een integrale en gecoördineerde aanpak na die de hele ketting van de fraudebestrijding bestrijkt:

  • preventie en detectie
  • controle en fraudebestrijding
  • een adequaat vervolgingsbeleid met een afdoende sanctionering.

CD&V ijvert ook voor een gelijksoortige behandeling van de belastingplichtigen, rechthebbenden en werkgevers.

Actua rond Fraudebestrijding

Akkoord Bouw belangrijke stap in strijd tegen fraude

De ministerraad heeft vandaag een akkoord bereikt over het opvoeren van de strijd tegen de grote en georganiseerde sociale fraude in de bouw. Centraal in het akkoord staat de invoering van een aanwezigheidsregistratie voor de grote werven. Ander belangrijk punt is de invoering van een aansprakelijkheid voor het uitbetalen van de minimumlonen. Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies, een van de grote pleitbezorgers van het akkoord, heeft het over een belangrijke stap voorwaarts in de gecoördineerde aanpak van de fraude in de sector. Lees meer…

datum: vrijdag 14 oktober 2011 reacties: 0 mensen: Carl Devlies thema's: Fraudebestrijding beleidsniveau: Federaal

Controle regularisatiedossiers ten koste van strijd tegen sociale fraude

Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Van den Heuvel (CD&V) ondervroeg Vlaams minister van Werk Muyters over het jaarrapport 2010 van de Inspectie Werk en Sociale Economie. Daaruit blijkt dat de Inspectie steeds meer tijd en mankracht moet investeren in het onderzoeken van dossiers in het kader van de ‘controleronde regularisatiedossiers’. 42% minder werknemers gecontroleerd tijdens gezamenlijke acties

Van den Heuvel stelde vast dat het aantal werknemers dat in 2010 werd gecontroleerd tijdens gecoördineerde acties met andere inspectiediensten met liefst 42 % daalde: van 7023 in 2009 naar 4110 in 2010. Deze acties, die vooral sociale fraude viseren in de bouw-, de horeca- en de land- en tuinbouwsector zijn nochtans belangrijk om oneerlijke concurrentie tussen ondernemers tegen te gaan en de rechten van werknemers te beschermen. Lees meer…

datum: vrijdag 30 september 2011 reacties: 0 mensen: Koen Van den Heuvel thema's: Fraudebestrijding beleidsniveau: Vlaams

We moeten niet aantrekkelijker zijn dan EU ons oplegt: Geen steun meer in eerste 3 maanden, snellere intrekking van verblijfsrecht bij fraude

Ons land oefent een grote aantrekkingskracht uit op burgers uit de Oost-Europese lidstaten van de EU. Dit komt enerzijds door de aantrekkelijkheid van ons stelsel van sociale bijstand; anderzijds door de manier waarop de Europese Verblijfsrichtlijn van 2004 sinds 1 juni 2008 in Belgisch recht is omgezet. We moeten niet aantrekkelijker zijn dan Europa ons oplegt. Een verstrenging van de Belgische wetgeving, binnen de limieten toegestaan door de EU, dringt zich op. Zo laat Europa toe om geen sociale bijstand toe te kennen aan EU-burgers tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf in ons land. Ook de mogelijkheden tot intrekking van het verblijfsrecht van meer dan 3 maanden dat aan EU-burgers wordt toegekend, moet beter benut worden. Lees meer…

datum: donderdag 29 september 2011 reacties: 0 mensen: Carl Devlies thema's: Fraudebestrijding beleidsniveau: Federaal

Carl Devlies: Benelux voortrekker in strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude

Het secretariaat-generaal van de Benelux start onderhandelingen die moeten leiden tot het sluiten van een Memorandum van Overeenstemming voor de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude. De onderhandelingen komen er onder impuls van staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies. Lees meer…

datum: dinsdag 5 juli 2011 mensen: Carl Devlies thema's: Fraudebestrijding beleidsniveau: Federaal

België tweede beste leerling van de Europese fraudeklas

Carl Devlies doet voorstel voor taakverdeling tussen fiscus en gerecht.

België is er de voorbije regeerperiode (2008-2011) in geslaagd zijn ‘schaduweconomie’ met 0,4 procentpunt van het bbp terug te dringen. We zijn daarmee de tweede beste leerling van de klas van 27 landen van de Europese Unie. Enkel Duitsland doet nog beter. Dat verklaarde staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies gisteren tijdens een bijeenkomst van de verenigde kamercommissies Justitie en Financiën-Begroting. Lees meer…

datum: dinsdag 21 juni 2011 reacties: 0 mensen: Carl Devlies thema's: Fraudebestrijding beleidsniveau: Federaal

Alle actuele items rond Fraudebestrijding

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be