Direct naar de inhoud

Thema: Klimaat, Energie en Milieu

Klimaat, Energie en Milieu

Verstandig groen

Mensen zijn pas echt bereid een inspanning te leveren voor meer milieu als ze daar de zin van inzien en zelf verantwoordelijkheid krijgen in de uitvoering van milieumaatregelen. Daarom kiest CD&V voor een verstandig groen beleid, een beleid dat werkt met in plaats van tegen de mensen. Dat start met breed overleg, bij gezinnen, maar ook bij bedrijven, land- en tuinbouwers, milieu- en natuurverenigingen. Landbouwers krijgen het vertrouwen om de milieudoelstellingen te bereiken op de manier waar ze zelf voor kiezen. Het belangrijkste is dat ze de doelstellingen halen.
Vlaanderen is goed op weg naar propere rivieren, minder gevaarlijke stoffen, minder afval dat ook nog eens milieuvriendelijker verwerkt wordt. Maar daarom kunnen we nog niet op onze lauweren gaan rusten: vandaag krijgt de wereld te maken met klimaatveranderingen en met dringende uitdagingen voor de volgende tien jaar.
Deze eeuw gaat de energieproductie en het energieverbruik wereldwijd ingrijpend veranderen. Die verandering moeten we vandaag al voorbereiden.
We staan voor veel uitdagingen. De lat moet hoog liggen. De aarde is gemeenschappelijk bezit, van jong en oud, arm en rijk, maar ook van de volgende generaties. Wij krijgen de wereld in leen van onze kinderen. De rentmeester moet de rente beheren zonder te raken aan het basiskapitaal. We moeten de wereld dus beheren als een “goede huisvader”. Daarom kiest CD&V onverkort voor duurzame ontwikkeling in een ecosociale markteconomie.

Actua rond Klimaat, Energie en Milieu

Milieuvergunning voor drie windturbines in Avelgem

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning toegekend voor de realisatie van een windturbinepark van drie windturbines bij IVC nv in Avelgem (West-Vlaanderen). Het bedrijf produceert vinylvloerbedekking. Lees meer…

datum: maandag 9 januari 2012 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Vlaams minister-president Peeters keurt tien demonstratieprojecten duurzame bemesting goed

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, onlangs tien demonstratieprojecten inzake duurzame bemesting goedgekeurd. De totale steun voor deze projecten bedraagt 1 miljoen euro. De projecten kaderen in de flankerende maatregelen van minister-president Peeters ter ondersteuning van de bijkomende inspanningen die land- en tuinbouwers moeten leveren om te voldoen aan de strengere bemestingsnormen van het nieuwe mestactieplan. Lees meer…

datum: dinsdag 3 januari 2012 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland beleidsniveau: Vlaams

Minister Schauvliege maakt 1.858.000 euro vrij voor verbetering van de waterkwaliteit

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering subsidies ter waarde van 738.000 euro goed voor twee projecten in het raam van het flankerend beleid van het Mestdecreet (MAP4). Met de startsubsidie voor het Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding van duurzame Bemesting (CVBB) en de oprichting van een ‘onderzoeksplatform’ rond MAP4 erbij tikt het totale bedrag dat minister Schauvliege dit jaar als flankerende maatregelen voor MAP4 uitwerkte, aan tot 1.858.000 euro. Lees meer…

datum: vrijdag 30 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland beleidsniveau: Vlaams

Ecologiepremie Plus: Slechts 9% van budget 2011 gebruikt

Het systeem van de ecologiepremie via calls werd op 31 januari 2011 afgeschaft omwille van de dalende slaagkans om in aanmerking te komen. Over de 10 calls werden 352,17 miljoen euro ecologiesteun toegekend op een investeringsmassa van 3,9 miljard euro. Het leeuwenaandeel hiervan ging naar de subsidiëring van fotovoltaïsche zonnepanelen (137,94 miljoen euro) en de productie van energie (WKK/elektriciteit) op basis van anaerobe fermentatie van afval of biomassa (61,52 miljoen euro). In aantal dossiers waren er 1.290 voor zonnepanelen, 152 voor Euro V motoren, 73 voor de productie van energie (WKK/elektriciteit) op basis van anaerobe fermentatie van afval of biomassa en 65 voor zonneboilers. De ecologiepremie werd bijgestuurd, door het afschaffen van de call en het beperken van de subsidies voor groene energie, die al ondersteund wordt via de groene stroomcertificaten. Lees meer…

datum: vrijdag 30 december 2011 reacties: 0 mensen: Robrecht Bothuyne thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Meer rechtszekerheid voor gebruiker van grond overstromingsgebieden

De Vlaamse Regering heeft haar eerste principiële goedkeuring gegeven aan het voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, om het besluit financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen. Om de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones te ondersteunen, voorziet het decreet Integraal Waterbeleid in de instrumentenmix van onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht. Lees meer…

datum: donderdag 29 december 2011 reacties: 1 mensen: Joke Schauvliege, Hilde Crevits thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Klimaat, Energie en Milieu

Onze mensen met Klimaat, Energie en Milieu als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be