Direct naar de inhoud

Thema: Onderwijs

Onderwijs

Het goede rapport van het Vlaamse onderwijs begint in de kleuterklas

In het onderwijs heeft de Vlaamse regering met CD&V de lat gelijk gelegd voor alle scholen, dwars door alle netten heen. Schoolplichtige kinderen gaan voortaan gratis naar school, met een maximumfactuur voor bijzondere schoolactiviteiten.

Maar echt gelijke onderwijskansen beginnen bij het begin: op de kleuterschool. Daar krijgen kinderen een belangrijke basis voor hun sociale ontwikkeling en hun taalvaardigheid. Een basis die natuurlijk voortbouwt op wat ze van thuis uit meekrijgen. CD&V steunt dan ook de maatregelen van de Vlaamse regering om kleuters – zeker uit minder kansrijke gezinnen – vroeger en vaker naar de kleuterklas te krijgen. Met meer kleuterleidsters zodat er ook kleinere kleuterklassen ontstaan. En we willen ook de veiligheid van en naar de school optimaliseren.

Leerschool én leefschool

In de Grondwet staat dat de toegang tot het onderwijs gratis moet zijn. En ja, voor basis- en secundair onderwijs hoef je bij ons geen inschrijfgeld te betalen. Toch lopen de studiekosten hoog op. Een kleuter kost per jaar gauw 220 euro, een leerling in het lager onderwijs 400 euro en een scholier in het secundair onderwijs gemiddeld zelfs 1.000 euro. Ouders mogen financieel niet zo zwaar gestraft worden, want het zijn hun kinderen die het Vlaanderen van morgen vormen. Goed opgeleide mensen, zowel technisch als intellectueel, zijn onze enige grondstof.

Leerscholen moeten ook leefscholen zijn, waar jongeren op hun eigen ongedwongen manier omgaan met elkaar. Een plaats waar ze leren samenwerken en waar ze ethische, culturele en democratische vaardigheden ontwikkelen. Daarom moeten we het onderwijs verder toegankelijk maken: kansarmoede en ongelijke slaagkansen voor mensen van verschillende sociale afkomst blijven onaanvaardbaar. Belangrijk is ook dat we de leerkrachten maatschappelijk en financieel zichtbaar blijven waarderen voor hun prachtwerk.

Actua rond Onderwijs

Ongekwalificeerde uitstroom secundair onderwijs te hoog

In antwoord op zijn vraag over “ongekwalificeerde uitstroom secundair onderwijs” vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer dat gemiddeld 12% van de leerlingen het secundair onderwijs verlaat zonder diploma of getuigschrift. Cijfers van het Steunpunt Studie-en Schoolloopbanen over 2009 wijzen uit dat het daarbij ging om 9,2% van de meisjes en niet minder dan 14,7 van de jongens. Lees meer…

datum: maandag 12 december 2011 reacties: 0 mensen: Jos De Meyer thema's: Onderwijs beleidsniveau: Vlaams

Hoe hou je jongens bij de les?

In de negentiende eeuw was hoger onderwijs niet weggelegd voor meisjes, en pas toen de traditionele rolpatronen in de jaren zestig in vraag gesteld werden, kwam daar verandering in. Tegen het eind van de jaren negentig sloeg de balans om en telden de universiteiten meer meisjes dan jongens onder hun studenten. Hun overwicht blijft echter toenemen: bij de diploma’s uit het Vlaamse hoger onderwijs is er al een verhouding 55/45 in het voordeel van de vrouwelijke studenten. Als achtergrond bij zijn schriftelijke vraag daarover had Vlaams parlementslid Jos De Meyer nog enkele andere opmerkelijke gegevens aangestipt die erop wijzen dat jongens het tegenwoordig minder goed doen dan meisjes op school, en dat de verschillen vooral duidelijk worden tijdens het secundair onderwijs. Lees meer…

datum: maandag 12 december 2011 reacties: 0 mensen: Jos De Meyer thema's: Onderwijs beleidsniveau: Vlaams

Niet meer kamperen aan de schoolpoort

Het Vlaams Parlement keurde op 9 november de decretale aanpassingen op het inschrijvingsrecht voor basis- en secundair onderwijs goed. Daarmee wordt het reeds bestaande kader verfijnd en krijgen een aantal proefprojecten een juridische basis. Hoofdindiener van het decreet is Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen: “Met dit decreet krijgen scholen een kader waarmee ze de inschrijving van hun leerlingen kunnen regelen. Uitgangspunt is het recht van elk kind op gelijke onderwijskansen.” Helsen benadrukt dat de goedgekeurde procedures de capaciteitsproblematiek niet oplossen, maar de inschrijvingen rechtvaardiger regelen. Lees meer…

datum: vrijdag 11 november 2011 reacties: 0 mensen: Kathleen Helsen thema's: Onderwijs beleidsniveau: Vlaams

Kostenbeheersing in het Secundair Onderwijs

In het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding was kinderarmoede en kostenbeheersing één van de 13 prioriteiten die door de Vlaamse Regering naar voren werden geschoven. Dat dit zeker geen overbodige luxe is, blijkt uit cijfers van het Hoger Instituut voor de Arbeid, dat becijferde dat de gemiddelde kostprijs voor ouders 978 euro per jaar secundair onderwijs bedraagt. Bij duurdere studierichtingen loopt die kost zelfs op tot 1400 euro. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg Minister voor Onderwijs Pascal Smet over deze problematiek in de commissie Onderwijs. Meerdere collega’s sloten zich aan bij de vraag. Lees meer…

datum: dinsdag 8 november 2011 reacties: 0 mensen: Jos De Meyer thema's: Onderwijs beleidsniveau: Vlaams

Academisering lerarenopleiding is zoveelste losse flodder

De Standaard berichtte op 26 oktober 2011 over de uitgelekte nota van de minister van Onderwijs over hoe de lerarenopleidingen aantrekkelijker kunnen gemaakt worden voor jongeren. Daarin wordt het voorstel gelanceerd om de lerarenopleidingen te verlengen tot vier jaar. “Zonder een inhoudelijk debat te voeren” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen verbaasd vast. “Ook is het belangrijk de neveneffecten ervan te bekijken op de integratieoefening in het hoger onderwijs.” Lees meer…

datum: donderdag 27 oktober 2011 reacties: 1 mensen: Kathleen Helsen thema's: Onderwijs beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Onderwijs

Onze mensen met Onderwijs als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be