Direct naar de inhoud

Thema: Overheid

Overheid

Van Dorpsstraat tot Wetstraat: De overheid is er voor ú

Christendemocratische bestuurders bouwen. Ze moedigen mensen aan om voor elkaar te kiezen, stimuleren ze om op te komen voor anderen, roepen op om elkaar te versterken, en laten ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid. Dé ultieme overheidstaak is iedereen in staat stellen om voor zichzelf te kunnen zorgen. De overheid moet zorg, onderwijs, inkomen en rechtspraak kunnen verzekeren. Ze moet betrouwbaar zijn en vooral dicht bij de mensen staan.

Daarom begint voor CD&V goed bestuur in je eigen buurt. De gemeentebesturen staan het dichtst bij de mensen: zij zijn het aanspreekpunt van hun inwoners en helpen ons nog beter te zien wat er reilt en zeilt onder de bevolking. Zij kennen de buurten en verenigingen , die als eerste de strijd aangaan tegen eenzaamheid en die straten proper en veilig houden. Dat verdient onze volle waardering en steun. De belangrijke rol van CD&V in veel gemeentebesturen is dus niet zomaar toevallig.
 

Actua rond Overheid

Modernisering en informatisering burgerlijke stand

De informatisering van justitie is één van de belangrijkste middelen om de efficiëntie van justitie te verhogen. Zo ook dringt de modernisering van de burgerlijke stand zich op. De toenemende internationalisering en migratie vragen passende antwoorden op deze nieuwe uitdagingen. Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van de Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand kondigde minister van Justitie Stefaan De Clerck een vernieuwing- en informatiseringtraject aan voor de burgerlijke stand.

Lees meer…

datum: dinsdag 20 september 2011 reacties: 1 mensen: Stefaan De Clerck thema's: Overheid

Forse besparing dankzij nieuwe collectieve hospitalisatieverzekering

Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte heeft de ministerraad de overheidsopdracht voor een nieuwe collectieve hospitalisatieverzekering gegund. De federale overheid bespaart hiermee ruim 8 miljoen euro, terwijl de dienstverlening voor de ambtenaren op hetzelfde niveau blijft. Federale (gepensioneerde) ambtenaren kunnen voor zichzelf en voor hun gezin een voordelige hospitalisatieverzekering afsluiten via de federale overheid. De federale overheid heeft hiervoor een contract afgesloten met een private verzekeraar, dat eind 2011 afloopt. Lees meer…

datum: vrijdag 2 september 2011 reacties: 0 mensen: Inge Vervotte thema's: Overheid beleidsniveau: Federaal

Modernisering verlofregeling federale ambtenaren

In uitvoering van het sectoraal akkoord, dat afgesloten werd in volheid van bevoegdheid, heeft de regering beslist een aantal wijzigingen door te voeren aan de thematische verloven van de ambtenaren. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een pleegzorgverlof en het levenskeuze-neutraal maken van de verlofreglementering. Het sectoraal akkoord, en de bijhorende budgetten, zijn vastgelegd voor de val van de regering. De uitvoering kan dus gebeuren in lopende zaken. Lees meer…

datum: vrijdag 1 juli 2011 reacties: 3 mensen: Inge Vervotte thema's: Overheid beleidsniveau: Federaal

Politieke geloofwaardigheid vergroten

Op 14 december behandelt de senaatscommissie Binnenlandse Zaken verschillende CD&V-wetsvoorstellen die de politieke geloofwaardigheid van de verkozen parlementsleden moeten vergroten. Concreet betreft het de wetsvoorstellen die tot doel hebben dat verkozenen daadwerkelijk het mandaat opnemen waarvoor ze als laatste werden verkozen en het wetsvoorstel dat een verbod invoert van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Lees meer…

datum: maandag 13 december 2010 reacties: 3 mensen: Dirk Claes thema's: Overheid beleidsniveau: Federaal

Weinig personen met arbeidshandicap bij lokale besturen

Eind 2007 werd de nieuwe rechtspositieregeling voor lokale besturen van kracht. Binnen deze nieuwe rechtspositieregeling werden een aantal voorwaarden gesteld en tools aangereikt voor tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. De meest opvallende voorwaarde is het halen van de 2%-norm voor het aantal tewerkgestelde personen met een arbeidshandicap. Na twee jaar werking werd op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) door het Agentschap Binnenlands bestuur een enquête gehouden om te peilen naar de effecten bij gemeenten, OCMW’s, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Uit de bevraging blijkt dat gemeenten betere resultaten kunnen voorleggen dan OCMW’s en provincies. Over het algemeen is er nog veel ruimte voor verbetering.

Lees meer…

datum: dinsdag 7 december 2010 reacties: 2 mensen: Cindy Franssen thema's: Overheid, Welzijn, Zorg en Armoede, Werkgelegenheid beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Overheid

Onze mensen met Overheid als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be